วารสารฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กรกฏาคม 2556 ยังคงเป็นชื่อเว็บไซต์เดิม  ในวันที่ 27 มกราคม 2562 วารสารได้ใช้ระบบวารสารอิเล็กกทรอนิกส์ ThaiJo ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความของวารสารผ่านเว็บไซต์ของระบบ ThaiJo ได้ด้วย