ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2552)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

97-98      บุคคลสำคัญ: หลวงเภสัชกิจโกศล (เภสัชกร ร.ต.ท บุญช่วย ฐิติเวส) 
++++++ แพทย์ปรุงยาคนแรก
++++++(เผยแพร่ : 24 กย. 2552)
99-108    ผลของคำแนะนำชนิดรูปภาพต่อความเข้าใจของผู้ปกครองในเรื่องการใช้               
++++++ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง
++++++สายพิณ สายดำ และ นุจรี ประทีปะวณิช (เผยแพร่ : 26 กย. 2552)
109-117  ทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อ
               การเรียนกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม
++++++ชบาไพร โพธิ์สุยะ, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, ยงยุทธ เรือนทา,
++++++ภูริดา เวียนทอง และ อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (เผยแพร่ : 9 ตค. 2552)
118-133  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยา
++++++วรรณรักษ์ ผู่, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์
++++++(เผยแพร่ : 5 พย. 2552)
134-148  การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการข้อมูลยาสำหรับโรงพยาบาลศูนย์
++++++โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
++++++ศิริพา อุดมอักษร และ อรชา กำเนิด (เผยแพร่ : 10 พย. 2552)
149-161  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสังเกตป้ายอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อ 
              ประกอบการเลือกซื้อ : กรณีศึกษาการเลือกซื้อผัก
++++++จุฑาทิพย์ กิตติ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ อรอุษา สุวรรณมณี
++++++(เผยแพร่ : 3 ธค. 2552)
162-171  ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ในหอผู้ป่วยในของ
               โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
++++++จักรี แก้วคำบ้ง (เผยแพร่ : 23 ธค. 2552)
172-178   แนวคิดการจัดการสอนหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรม 6 ปี บนพื้นฐาน
++++++ของการเรียนสายปฏิบัติ
++++++สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล, ปัณฑิตา นุกูลกิจ และ รัสเซีย ปริยกุล
++++++(เผยแพร่ : 29 ธค. 2552)
179-186  ดัชนี

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 1 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม