ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2553)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

1-2      บุคคลสำคัญ : ขุนโอสถสิทธิการ (โอสถ เกษมสุวรรณ์)
++++ (เผยแพร่ : 22 มค. 2553)
3-14    การแปลและทดสอบกระบวนการคิดของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในโรคไตฉบับย่อ
+++++ภาษาไทย เวอร์ชัน 1.3
+++++ขนิษฐา หอมจีน, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง (เผยแพร่ : 25 มค. 2553)
15-23   การทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต
+++++(KDQOL-SF) ฉบับภาษาไทย
+++++วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
+++++(เผยแพร่ : 25 มค. 2553)
24-34   ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหายา 
++++  ขยะในครัวเรือน
+++++มลฤดี มณีรัตน์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ภาณุมาศ ภูมาศ, พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
+++++(เผยแพร่ : 30 พค. 2553)
35-45   ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารใน
++++   นิสิตที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
+++++ภัทรจิตรา สมานชาติ, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, บุษบา โทวรรณา (เผยแพร่ : 4 มิย. 2553)
46-59   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแจ้งประวัติแพ้ยาโดยผู้ป่วย
+++++ชุติมา ระฆังทอง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 20 มิย. 2553)
60-75  ปัญหาจากการใช้ยาอันเกิดจากการซักประวัติไม่ครบถ้วนในร้านยา: กรณีการซื้อยาแทนและ
+++    การระบุยาที่ต้องการ
+++++นิภาภัทร ชีวศรีรุ่งเรือง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุชาดา สูรพันธุ์
+++++(เผยแพร่ : 30 มิย. 2553)
76-87  ประเด็นจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของเภสัชกรที่ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
+++++สุชาดา เดชนำบัญชา, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 30 มิย. 2553)

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม