ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2553)


pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

88-89     บุคคลสำคัญ : A.H. Hale, ขุนสิทธิโอสถ (เสงี่ยม ปานะศุทธะ)
++++++ (เผยแพร่ : 10 สค. 2553)
90-105   การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
              ตอนที่ 1: การพัฒนากรณีศึกษาและวิธีการวัด
++++++ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 8 ตค. 2553)
106-117  การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
              ตอนที่ 2: ความเที่ยงและการศึกษาในตัวอย่างกลุ่มใหญ่
++++++ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 9 ตค. 2553)
118-130  การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
              อาการไม่ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง
++++++ ศรีโรจน์ โตวัฒนกูร และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 26 ตค. 2553)
131-145 ปัญหาและอุปสรรคของเภสัชกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการผสม
              และจ่ายยาเคมีบำบัด
++++++ ศิริพร ใจเพียร (เผยแพร่ : 18 พย. 2553)
146-150 ดัชนี

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 2 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม