ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2554)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1-2      บุคคลสำคัญ : อำมาตย์โท พระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.ชายสรรพศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง)
   (เผยแพร่ : 20 เมษ. 2554)
3-22    ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามุสลิมใน
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
    เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล (เผยแพร่ : 9 พค. 2554)
23-32  ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   พิจิตรา ศรีมายา, วิระพล ภิมาลย์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช (เผยแพร่ : 6 มิย. 2554)

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม