ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2554)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่
33-34   บุคคลสำคัญ : ดร.ตั้ว ลพานุกรม
    (เผยแพร่ : 28 ตค. 2554)
35-40   Quality Of Life of Patients with Chronic Liver Disease as Measured
            by the Abbreviated Version of the World Health Organization 
    Quality of Life Scale
   Kultida Chaijinda, Pinyupa Plianbangchang, Ekawee Sripariwuth,
    Kanchalee Jetiyanon (เผยแพร่ : 28 ตค. 2554)
41-56  การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น
   อรอุษา สุวรรณมณี และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 6 ธค. 2554)
57-59  ดัชนี

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 3 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม