ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2555)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

1-2      บุคคลสำคัญ : ร.อ. หวาน หล่อพินิจ
 (เผยแพร่ : 27 กพ. 2555)
3-16    ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นใน
   โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
     ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ (เผยแพร่ : 29 กพ. 2555)
17-27  ผลของการใช้โทรศัพท์ติดตามเพื่อลดปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาอะม็อกซีซิลลิน
          ชนิดรับประทาน
     ศานตมล เสวกทรัพย์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, ศิราณี ยงประเดิม
++++ (เผยแพร่ : 17 มิย. 2555)

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม