ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2557)

ปก

+++สารบัญ

หน้าที่
75-76 + บุคคลสำคัญ : เภสัชกรสำเริง วิทยารมภ์
++++++(เผยแพร่ : 5 สค. 2557)
77-83 + การประเมินการสั่งใช้ยา cefoperazone/sulbactam ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง
++++++พาณี อรรถเมธากุล (เผยแพร่ : 8 สค. 2557)
84-91 + ผลของการประสานรายการยาผู้ป่วยนอกหลังการพัฒนาโปรแกรมต่อระบบงานบริการจ่ายยา
++++++โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
++++++อติภรณ์ ตันธนะเสตะกุล, ธวัช โอวาทฬารพร, รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์, พิณทิพย์ วัฒนสุขชัย ++++++(เผยแพร่ : 22 ตค. 2557)
92-105 +การประเมินโครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินใน
++++++โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
++++++พัทยา หวังสุข, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, พยอม สุขเอนกนันท์ (เผยแพร่ : 4 พย. 2557)
106-114 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบน
++++++ของผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคดังกล่าวในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
++++++ทิพวรรณ วงเวียน (เผยแพร่ : 13 พย. 2557)

116-120 ดัชนี

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 6 พ.ศ. 2557