ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2555)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

28-30   บุคคลสำคัญ : ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร จำลอง สุวคนธ์
   (เผยแพร่ : 16 สค. 2555)
31-38  Pharmacy Professionalism among Thai Pharmacy Students
  Pinyupa Plianbangchang, Kultida Chaijinda, Apiruk Wongruttanachai,
  Apinan Sirirattanathorn, Kanchalee Jetiyanon  (เผยแพร่ : 30 สค. 2555)
39-64  ร้านยาที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปมีคุณภาพ
           แตกต่างกันหรือไม่
   ปาริชาติ แก้วอ่อน สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ วรนุช แสงเจริญ
++++ (เผยแพร่ : 30 ตค. 2555)
65-84  การประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทโดยชุมชนในจังหวัดตรังตาม
++++ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและคุณภาพน้ำที่ผลิตได้
   สุพัตรา คงจริง และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 21 ธค. 2555)
85-87  ดัชนี

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 4 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม