ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2556)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1        บุคคลสำคัญ : ศาสตราจารย์ ชะลอ โสฬสจินดา
++++ (เผยแพร่ : 11 เมษ. 2556)
2-15    ผลของกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
           โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง
++++ ศิริรัตน์ ไสไทย และ โพยม วงศ์ภูวรักษ์ (เผยแพร่ : 20 เมษ. 2556)
16-23   การออกแบบการสอนเชิงปฏิบัติจริงในรายวิชาระบบยาและสุขภาพ
++++ สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล (เผยแพร่ : 1 พค. 2556)
24-42  การพัฒนาระบบการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย
++++ สุพัตรา เมฆพิรุณ (เผยแพร่ : 27 มิย. 2556)
43-62  การทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
           ฉบับภาษาไทย
++++ จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ ธีรพล เปรมประภา
++++ (เผยแพร่ : 30 มิย. 2556)
63-75  การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาว
++++ นิวโทรฟิลต่ำร่วมกับมีไข้กลุ่มความเสี่ยงน้อยในบริบทของประเทศไทย
++++ อรนุช แจ่มดี, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และ สกนธ์ สุภากุล (เผยแพร่ : 4 กค. 2556)

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม