ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2556)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

76-78    บุคคลสำคัญ : ศาสตราจารย์ ดร.ไฉน สัมพันธารักษ์
    (เผยแพร่ : 4 กค. 2556)
79-90   บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการยากลุ่มที่ต้องระมัดระวังสูงและการพัฒนา
     เอกสารให้คำแนะนำแบบรูปภาพสำหรับยากลุ่มเมทิลแซนทีน
    ทิพย์สุดา เปรมภูติ และ พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (เผยแพร่ : 12 กค. 2556)
91-107  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิในกระบวนการพัฒนา
    ระบบงานบริการส่งมอบยา และให้คำแนะนำการใช้ยา
    ดรุวรรณ คลังศรี, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และพักตร์วิภา สุวรรณพรหม
     (เผยแพร่ : 16 ธค. 2556)
108-119 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปัตตานี
     เจนจิรา ตันติวิชญวานิช และ รังสิมา ไชยาสุ (เผยแพร่ : 20 ธค. 2556)
121-130 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2555
     สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์, ภาณุพงศ์ พรหมเอียด, วิวรรณ ชัยฤทธิพงศ์,
     อาทิตยา สารานพคุณ, ฮาวารี ยีหะมะ, กนกกาญจน์ ไชยกาล
     (เผยแพร่ : 24 ธค. 2556)
131-149 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับการแขวนป้ายของเภสัชกร:
     กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคใต้
     สุปราณี นิยมเดชา และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 26 ธค. 2556)
150-154  ดัชนี

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 5 พ.ศ. 2556