ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2558)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1-3 ++ บุคคลสำคัญ : เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร. พ.ท.สามารถ อังศุสิงห์
+++++(เผยแพร่ : 17 กพ. 2558)
4-11 + การประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนผ่านกิจกรรมสัมมนา
+++++ ในชั้นเรียน
+++++สุนทรี วัชรดำรงกุล และ สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล (เผยแพร่ : 5 มีค. 2558)
12-23 +การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินคดีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ:
+++++กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
+++++ลักขณา วงศ์เสาร์ (เผยแพร่ : 18 มีค. 2558)
24-30 +ปัญหาเกี่ยวกับยาในผู้ป่วยต่างด้าวของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
+++++ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ (เผยแพร่ : 10 เมษ. 2558)
31-37 +ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารสดในบางจังหวัด
+++++ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2557
+++++กนกพร ธัญมณีสิน (เผยแพร่ : 1 พค. 2558)
38-46 +ความชุกของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
+++++และปัจจัยที่ทำให้เกิดการจำหน่าย
+++++วราภรณ์ สังข์ทอง (เผยแพร่ : 14 พค. 2558)
47-59 +ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ
+++++ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ และ อลิศรา แสงวิรุณ
+++++ (เผยแพร่ : 24 มิย. 2558)
60-72 +ความรู้และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีต่อยาชีววัตถุและไบโอซิมิลาร์
+++++สุนทรา เอกอนันต์กุล, ชญานิศ แก้วบุญเสริฐ, นวลชนก วงค์สัมพันธ์ และ
+++++พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (เผยแพร่ : 26 มิย. 2558)
73-81 +องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของร้านยา
+++++ศีลจิต อินทรพงษ์, อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์, เสรี วงษ์มณฑา และ
+++++ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง (เผยแพร่ : 28 มิย. 2558)
82-91 +การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพใน
+++++การลดอาการปวดของเถาวัลย์เปรียง
+++++วิระพล ภิมาลย์, วนิดา ไทรชมภู, บรรลือ สังข์ทอง และ กฤษณี สระมุณี
+++++(เผยแพร่ : 30 มิย. 2558)