วัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์

      วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index)  ในปี 2562 วารสารจะเพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

เล่มที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม
เล่มที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน
เล่มที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน
เล่มที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

นโยบาย

        วารสารฯ ใช้กระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือประกันคุณภาพบทความวิชาการ ดังนั้นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้พิจารณาบทความของวารสารฯ เป็นนักวิชาการที่สังกัดคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่สถาบันที่ผู้ส่งต้นฉบับสังกัด การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ

       อย่างไรก็ตามผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ มิใช่ความเห็นหรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์

       วารสารฯ มีนโยบายให้การพิจารณาบทความและการเผยแพร่ผลงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทความแก้ไขและที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะถูกทยอยเผยแพร่บนเวปไซด์ของวารสารโดยไม่จำเป็นต้องรอให้บทความอื่น ๆ ในฉบับเดียวกันเสร็จสมบูรณ์ วารสารฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะเผยแพร่บทความบนอินเทอร์เน็ตภายในเวลา 5 เดือนนับจากวันที่ได้รับบทความ หากผู้วิจัยสามารถแก้ไขบทความให้มีคุณภาพตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่ง

 ลิขสิทธิ์

       บทความที่ได้รับการเผยแพร่โดยวารสารเภสัชกรรมไทยถือเป็นสิทธิ์ของวารสารฯ วารสารยินดีพิจารณาคำขออนุญาตใช้ประโยชน์จากบทความของผู้ต้องการ ผู้ขอต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วน และส่งมายัง sanguan.L@psu.ac.th ในรูปแบบ .docx เท่านั้น ในช่องที่ต้องลงนามของผู้ขอ กรุณาใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ วารสารไม่อาาจพิจารณาแบบฟอร์มในรูปแบบ hard copy (กระดาษ) หรือ pdf file ในปัจจุบัน วารสารยังไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้้ประโยชน์จากบทความ