วัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์

      วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มค.-มิย. และ กค.-ธค.) วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2556 ในปัจจุบัน วารสารผ่านการประเมินจากศูนย์ TCI และถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นโยบาย

        วารสารฯ ใช้กระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบทความวิชาการร่วมกับผู้นิพนธ์ ดังนั้นบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2-3 ท่านและได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการ ผู้พิจารณาบทความของวารสารฯ เป็นนักวิชาการที่สังกัดคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่สถาบันที่ผู้ส่งต้นฉบับสังกัด

       อย่างไรก็ตามผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ มิใช่ความเห็นหรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์

       วารสารฯ มีนโยบายให้การพิจารณาบทความและการเผยแพร่ผลงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทความแก้ไขและที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะถูกทยอยเผยแพร่บนเวปไซด์ของวารสารโดยไม่จำเป็นต้องรอให้บทความอื่น ๆ ในฉบับเดียวกันเสร็จสมบูรณ์ วารสารฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะเผยแพร่บทความบนอินเตอร์เน็ตภายในเวลา 5 เดือนนับจากวันที่ได้รับบทความ หากผู้วิจัยสามารถแก้ไขบทความให้มีคุณภาพตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่ง

 ลิขสิทธิ์

       บทความที่ได้รับการเผยแพร่โดยวารสารเภสัชกรรมไทยถือเป็นสิทธิ์ของวารสารฯ วารสารยินดีพิจารณาคำขออนุญาตใช้ประโยชน์จากบทความของผู้ต้องการ ผู้ขอต้องกรอก แบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วน และส่งมายัง sanguan.L@psu.ac.th ในรูปแบบ .docx เท่านั้น ในช่องที่ต้องลงนามของผู้ขอ กรุณาใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ วารสารไม่อาาจพิจารณาแบบฟอร์มในรูปแบบ hard copy (กระดาษ) หรือ pdf file ในปัจจุบัน (18 ธค. 2558) วารสารยังไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้้ประโยชน์จากบทความ