ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
92-93 ++ บุคคลสำคัญ : เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ฉวี บุนนาค
+++++++(เผยแพร่ : 20 กค. 2558)
94-104 ++การประเมินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์
+++++++และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดลำพูน
+++++++อินทริยา อินทพันธุ์ (เผยแพร่ : 3 กค. 2558)
105-113 +พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
+++++++ใน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
+++++++สมจิต อสิพงษ์ (เผยแพร่ : 6 กค. 2558)
114-120 +ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
+++++++อารีรัตน์ คุณยศยิ่ง (เผยแพร่ : 7 กค. 2558)
121-129 +ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับยากลุ่ม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
+++++++(ACEI) หรือ Angiotensin Receptor Blocker (ARB) ในผู้ป่วยเบาหวาน
+++++++ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
+++++++ประภา พิทักษา และ ธิญญรัตน์ ประสานนิษฐ์ (เผยแพร่ : 8 กค. 2558)
130-144 +การเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการควบคุมการผลิตน้ำแข็งหลอดในจังหวัดชัยนาท
+++++++มาริสา ไก่แก้วกาญจนา (เผยแพร่ : 11 กค. 2558)
145-154 +การจัดทำกรอบบัญชีรายการยาของจังหวัดพะเยา
+++++++ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์, พิมพ์ชนก หยีวิยม และ อภินันท์ วันโน
+++++++(เผยแพร่ : 14 กค. 2558)
155-166 +การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
+++++++สาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557
+++++++ธีราวุฒิ มีชำนาญ (เผยแพร่ : 20 กค. 2558)
167-177++ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง
+++++++ภาณุ วิริยานุทัย (เผยแพร่ : 20 กค. 2558)
178-186++การประเมินการดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนของจังหวัด
+++++++ศรีสะเกษ
+++++++พรรณนภา ศรีสวัสดิ์ (เผยแพร่ : 27 กค. 2558)
187-199++สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
+++++++ในยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช .)
+++++++ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง (เผยแพร่ : 4 กย. 2558)
200-205++ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอเมืองปาน
+++++++จังหวัดลำปาง
+++++++นฤมล สุรินทร์ (เผยแพร่ : 4 กย. 2558)
206-215++การบูรณาการการเรียนรู้ชุมชนในหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม
+++++++กฤษณี สระมุณี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ธนพงศ์ ภูผาลี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์
+++++++และ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (เผยแพร่ : 7 กย. 2558)
216-233++ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงาน
+++++++คุ้มครองผู้บริโภคและการปรับตัวของเภสัชกร
+++++++โศภิต สุขสุพันธ์ และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 15 ตค. 2558)
234-249++การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณของ
+++++++โรงพยาบาลประจำจังหวัดในประเทศไทย
+++++++น่ารัก ยี่สุ่นแป้น, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, วรรณี กีรติเตชากร, ทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์,
+++++++ธิดา นิงสานนท์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
+++++++และ สมาชิกทีมนำ AdCoPT (เผยแพร่ : 16 ตค. 2558)
250-258++ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้พาราควอตและแนวทางจัดการความเสี่ยง
+++++++กรณีศึกษา ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
+++++++พันธ์เทพ เพชรผึ้ง (เผยแพร่ : 22 ตค. 2558)
259-268++ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
+++++++กริช ก้อนทอง และ ยุภาพรรณ มันกระโทก (เผยแพร่ : 26 ตค. 2558)
269-277++ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียดต่อ
+++++++ผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 (โอสถศาลา)
+++++++ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง และ ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ (เผยแพร่ : 26 ตค. 2558)
278-287++รูปแบบการสั่งใช้ยาและปัญหาการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมบรรเทาปวด
+++++++ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
+++++++ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ และ ปวิช พากฏิพัทธ์ (เผยแพร่ : 10 พย. 2558)
288-304++การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลปัตตานี
+++++++เจนจิรา ตันติวิชญวานิช, โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
+++++++(เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)
305-315 +ดัชนี

+++++++ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย
+++++++ปีที่ 7 พ.ศ. 2558