ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1-2 +++ บุคคลสำคัญ : เภสัชกร พลตรีประเสริฐ ธีรคุปต์
++++++(เผยแพร่ : 22 ธค. 2558)
3-14 ++ รายการยาที่ไม่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุใช้ในบ้านพักคนชรา
++++++วรัญญา บัวขวัญ และ สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)
15-26 ++ การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาเคมีบำบัดสูตรแรกระหว่าง cisplatin ร่วมกับ
++++++ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
++++++ ชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous
+++++++พิศอาภา ธงภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ และ อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
+++++++(เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)
27-34 ++ การนำวิทยาการกำกับดูแลมาใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ
+++++++กฤษดา ลิมปนานนท์ (เผยแพร่ : 17 ธค. 2558)
35-47 ++ ผลของกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วย
++++++ ศัลยกรรมของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
+++++++กรองหทัย มะยะเฉี่ยว และ โพยม วงศ์ภูวรักษ์ (เผยแพร่ : 19 ธค. 2558)
48-57 ++ ผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการเยี่ยมบ้านในทีมสหสาขาวิชาชีพต่อ
++++++ ความดันโลหิตและความร่วมมือการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
+++++++วิรัญชน์ ตวงสุวรรณ และ อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา (เผยแพร่ : 9 กพ. 2559)
58-67 ++ ความชุกและลักษณะความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาสำหรับผู้ป่วยใน
++++++ ก่อนออกจากโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในปี 2557
+++++++ลดาวัลย์ ศิริลักษณ์ และ พีรธัช บัวลอย (เผยแพร่ : 19 กพ. 2559)
68-92 ++ กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น
++++++ : มุมมองเชิงคุณภาพ
+++++++กฤษฎา วิทยารัฐ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ
+++++++สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค (เผยแพร่ : 23 กพ. 2559)
93-106 + การจัดการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต: กรณีของยาแผนโบราณที่มีการแจ้งเตือนภัย
++++++ ใน www.tumdee.org
+++++++เพลิน จำแนกพล (เผยแพร่ : 5 มีค. 2559)
107-121 + การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของ
++++++ ไฟโตสเตอรอลในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม HMG CoA
++++++ reductase inhibitors
+++++++วิระพล ภิมาลย์, ปวิช พากฏิพัทธ์, บรรลือ สังข์ทอง, วนิดา ไทรชมภู
+++++++และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 31 มีค. 2559)
122-127 + อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วย
+++++++ อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
+++++++วรุณสุดา ศรีภักดี, ซูมัยยะห์ เด็งและ, อทิตยา พานถิ และ ฮุสนา ภูยุทธานนท์
+++++++(เผยแพร่ : 1 เมย. 2559)
128-138 + ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาล
+++++++ วิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา
+++++++ฐิติมา ด้วงเงิน, ชานนท์ หนูสวัสดิ์ และ ศุภาพิชญ์ สกุลเวช
+++++++(เผยแพร่ : 8 เมย. 2559)
139-148 + คุณภาพของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในจังหวัดสระบุรีและแนวทางการปรับปรุง
+++++++ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย และ ชิดชนก เรือนก้อน (เผยแพร่ : 10 เมย. 2559)
149-155 + การประเมินการสั่งใช้ยา cefoperazone/sulbactam ในโรงพยาบาลชุมชน
+++++++ แห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
+++++++จิตตวดี กมลพุทธ (เผยแพร่ : 12 เมย. 2559)
156-168 + ความชุกและลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถชนิดที่มีอาการ
+++++++ ทางคลินิกในผู้ป่วยไทย ที่เป็นโรคพาร์กินสัน
+++++++สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์
+++++++และ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559)
169-181 + การจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านโดยเภสัชกรครอบครัวใน
+++++++ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน
+++++++สมทรง ราชนิยม และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559)
182-189 + กระบวนการผลิตแคบหมูที่มีผลต่อการตกมาตรฐานเรื่องปริมาณสารโพลาร์ใน
+++++++ น้ำมันทอดซ้ำ:กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
+++++++ประเสริฐ กิตติประภัสร์ (เผยแพร่ : 5 พค. 2559)
190-205 + การเฝ้าระวังและจัดการกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอางโดย
+++++++ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ 2554-2558
+++++++ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ (เผยแพร่ : 9 พค. 2559)
206-216 + การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดการปัญหา
+++++++ การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลน้ำพอง
+++++++ จังหวัดขอนแก่น
+++++++นรินทรา นุตาดี และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 15 พค. 2559)
217-227 + การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณี
+++++++ การโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
+++++++รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก (เผยแพร่ : 17 พค. 2559)