ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2559)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
228-229 + บุคคลสำคัญ : เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง
+++++++(เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2559)
230-236 + คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
+++++++บุษรา วาจาจำเริญ, ณัฏฐิญา ค้าผล, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย
+++++++(เผยแพร่ : 30 ก.ค. 2559)
237-248 + การวิเคราะห์บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
+++++++ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
+++++++มะโนตร์ นาคะวัจนะ (เผยแพร่ : 30 ก.ค. 2559)
249-260 + ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยไมเกรนในร้านยา
+++++++ มหาวิทยาลัย: การศึกษานำร่อง
+++++++ปรางทิพย์ ล้อดงบัง, รณิดา เดชะ, วัลยา สุนทรา, สุดา นันกลาง, รจเรศ หาญรินทร์
+++++++และ สายทิพย์ สุทธิรักษา (เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2559)
261-270 + ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C กับระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารกลางวัน 4 ชั่วโมง
+++++++ และก่อนอาหารเย็นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด
+++++++ธนนันต์ เกษสุวรรณ และ สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2559)
271-281 + ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำแข็งหลอด ณ จุดต่าง ๆ จากแหล่งผลิต
+++++++ ไปยังร้านอาหารหรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร
+++++++วิไลวรรณ สาครินทร์ (เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2559)
282-294 + การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
+++++++ณัฐธิดา สุขสาย, ณัฐพร รัฐบำรุง, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม และ
+++++++หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2559)
295-302 + Prevalence and antibiotic use in hospitalized patients with a history
+++++++ of penicillin allergy
+++++++ Cheeratikarn Phithakham, Napaporn Pinmanee, Ronnakrit Chotinun,
+++++++Romanee Chaiwarith (เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2559)
303-308 + ความชุกของผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษาจากการ
+++++++ สั่งใช้ยาของโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้
+++++++อังคณา ช่วยชัย, อลิสา แซ่ตัน, ณิชากร อภิรมย์รักษ์, นนทรี ขวัญทอง,
+++++++วรรณวิภา แก้วมณี (เผยแพร่ : 12 ส.ค. 2559)
309-317 + การประเมินกระบวนการนำนโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
+++++++ การขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
+++++++จันทร์จรีย์ ดอกบัว, นุศราพร เกษสมบูรณ์ (เผยแพร่ : 14 ส.ค. 2559)
318-330 + การประเมินฉลากยาเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์
+++++++จิรวรรณ แสงรัศมี (เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2559)
331-343 + การสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
+++++++ ที่ไม่เหมาะสม: กรณีอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
+++++++เบญจมาศ บุดดาวงศ์, วรสุดา ยูงทอง (เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2559)
344-357 + การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น
+++++++ศศิธร เอื้ออนันต์ (เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2559)
358-370 + ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของร้านยา
+++++++ ในเขตบริการสุขภาพที่ 4
+++++++จุไรรัตน์ คงล้อมญาติ (เผยแพร่ : 3 ต.ค. 2559)
371-376 + การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายที่ต่อคุณภาพของยาในท้องตลาด:
+++++++ กรณีศึกษาการละลายของยาเม็ด norfloxacin
+++++++กนกวรรณ มุจรินทร์, ภิรากรณ์ ศรีมงคล, นุศราพร เกษสมบูรณ์,
+++++++วรสุดา ยูงทอง (เผยแพร่ : 5 ต.ค. 2559)
377-387 + ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม
+++++++ธรัลหทัย วิริยะสิริสกุล, ฐชานันท์ อิสริยะชัยกุล, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์,
+++++++สายทิพย์ สุทธิรักษา (เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2559)
388-398 + ความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิคในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
+++++++ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน จังหวัดบุรีรัมย์
+++++++อุษณีย์ อนุวรรตวรกุล (เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2559)
399-409 + ความชุกของการมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักจากตลาดและห้างสรรพสินค้า
+++++++ ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
+++++++ธนพงศ์ ภูผาลี, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, มาลี สุปันตี
+++++++(เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2559)
410-422 + ลักษณะของการฝ่าฝืนจรรณยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมและการวินิจฉัยชี้ขาดของ
+++++++ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
+++++++ศิริพร ปั่นพุด (เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2559)
423-434 + การเข้าถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ของเภสัชกรในประเทศไทย
+++++++จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์, ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์ (เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2559)
435-441 + ความชุกของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น
+++++++ ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
+++++++กนกพร ชนะค้า (เผยแพร่ : 14 พ.ย. 2559)
442-455 + ความชุกของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อควบคุมน้ำหนักอย่างไม่เหมาะสม
+++++++ ของวัยรุ่นหญิงในจังหวัดสระบุรีและปัจจัยที่มีผล
+++++++วารุณี ชลวิหารพันธ์ (เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2559)
456-463 + การวิเคราะห์ข้อกำหนดท้องถิ่นในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ออกตาม
+++++++ กฎหมายการสาธารณสุขเพื่อควบคุมสถานประกอบการภายใต้กฎหมายอาหารและยา
+++++++อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ (เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2559)
464-479 +ดัชนี

+++++++ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย
+++++++ปีที่ 8 พ.ศ. 2559