กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา++++++คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรณาธิการ++++รศ. ดร. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  คุณมฤคมาส หงส์ทอง

กองบรรณาธิการ
ศ. ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร และ
+++++++++++++++++++ Monash University Malaysia
รศ. ดร.สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์++++++School of Pharmacy, South Dakota State University
รศ. ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร.มณีรัตน์ เลย์ตัน +++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร.ภูรี อนันตโชติ  +++++++คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์++++คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์               คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง+++นักวิชาการอิสระ
รศ. ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.กัญญดา อนุวงศ์+++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล+++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ. ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.กรกมล รุกขพันธ์+++++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. ดร.วรนุช แสงเจริญ++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. ดร.กุลจิรา อุดมอักษร                  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี++++++++คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์