ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1-2 +++ บุคคลสำคัญ : เภสัชกรชูวิทย์ รัตนไชย
++++++(เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2560)
3-14 ++ การพัฒนาโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์:
++++++กรณีศึกษาตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
++++++จริยา อัครวรัณธร, ณัฏฐิญา ค้าผล (เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2559)
15-26 + การให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนใน
++++++จังหวัดชลบุรี
++++++มิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร, วารณี บุญช่วยเหลือ (เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2559)
27-38 + อิทธิพลของการเกิดอันตรกริยาระหว่างยาระดับที่ 2 ต่อความผันแปรภายใน
++++++บุคคลของระดับยา tacrolimus ในเลือดในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตชาวไทย
++++++พิมพรรณ ลาภเจริญ, สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ (เผยแพร่ : 14 พ.ย. 2559)
39-52 + การใช้สื่อสังคมในการให้บริการดูแลสุขภาพของเภสัชกรชุมชนในกรุงเทพมหานคร
++++++เอมมนัส ถมยามงคล, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2559)
53-65 + การศึกษานโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการจัดทำบัญชีของร้านขายยา
++++++อุษณีย์ ทองใบ (เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2559)
66-78 + การพัฒนาและการประเมินเว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์
++++++พีรยา ศรีผ่อง, จิราพร เทศภูมิ, อภิญญา ศรีอุดร, วิระพล ภิมาลย์
++++++ (เผยแพร่ : 4 ม.ค. 2560)
79-91 + ประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
++++++และความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
++++++สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
++++++กมลรัตน์ นุ่นคง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2560)
92-102 + ความพร้อมของเภสัชกรร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
++++++ว่าด้วยการอนุญาตและการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
++++++ภูริดา เวียนทอง, ดุจฤดี ชินวงศ์, สุระรอง ชินวงศ์, พลแก้ว วัชระชัยสุรพล,
++++++อัญชญา ดุจจานุทัศน์, สกนธ์ สุภากุล (เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2560)
103-110 ปัญหาด้านยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรในทีมหมอครอบครัว
++++++ของเครือข่ายสุขภาพพรหมคีรี
++++++พชรณัฐฏ์ ชยณัฐพงศ์ (เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2560)
111-117 การพักใช้ใบอนุญาตขายยา
++++++เพลิน จำแนกพล (เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2560)
118-129 ความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลต่อบทบาทของเภสัชกรในงานปฐมภูมิ
++++++ชุติมา วรรณทอง,สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย (เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2560)
130-144 ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการของผู้บริโภคใน 5 จังหวัดภาคใต้:
++++++พัทลุง สตูล ปัตตานี ตรัง และสงขลา
++++++เพิ่มพรรณ์ หนูเขียว, ชุมสิน ศรียาน, เดือนเพ็ญ เอียดเกิด, จิตติมา กาลเนาวกุล,
++++++มุทิตา สุวรรณรัตน์, ษญานิศ สุนทรนนท์, กนกกาญจน์ ไชยกาล, ธนเทพ วณิชยากร
++++++พิชญา นวลได้ศรี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2560)
145-156 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัส
++++++จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตัญญะแสนสุข, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ
++++++(เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2560)
157-170 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตด้านการบำบัดด้วยยาในผู้ป่วยนอก
++++++ทศพร แสงทองอโณทัย, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง (เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2560)
170-179 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
++++++พนิต ทองพูล, อลิศรา แสงวิรุณ, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ (เผยแพร่ : 24 ก.พ. 2560)
180-191 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
++++++ที่รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
++++++อภิชญา ลือพืช, ขวัญจิต ด่านวิไล (เผยแพร่ : 10 เม.ย. 2560)
192-203 การบริบาลทางเภสัชกรรมและจ่ายยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
++++++ในร้านยามหาวิทยาลัย
++++++ วิลาวัณย์ ทุนดี, ปวิตรา พูลบุตร, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ,
++++++ปาริโมก เกิดจันทึก, สมคิด เจนกลาง, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, รจเรศ หาญรินทร์
++++++(เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2560)
204-215 การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
++++++หรือภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อระหว่างผู้ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย ปี ค.ศ.2012
++++++และผู้ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยปี ค.ศ.2016
++++++พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, พีระวงษ์ วีรารักษ์,
++++++ทิพา ชาคร,ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย, ณภคดล นพคุณสมบูรณ์
++++++(เผยแพร่ : 12 เม.ย. 2560)
216-224 การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
++++++จังหวัดเพชรบูรณ์
++++++อรอนงค์ โสดา, มนตรา ศรีษะแย้ม, อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ลายลักษณ์,
++++++ศศิภาวรรณ มาชะนา (เผยแพร่ : 13 เม.ย. 2560)
225-235 สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตสุขภาพที่ 3
++++++สิริลักษณ์ รื่นรวย, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (เผยแพร่ : 15 เม.ย. 2560)
236-250 การพัฒนาฉลากยาสำหรับผู้พิการทางสายตา
++++++สุทธาทิพย์ ออประยูร, อัลจนา เฟื่องจันทร์ (เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2560)
251-258 การแก้ปัญหายาชื่อพ้อง-มองคล้ายในเชิงระบบ
++++++ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก (เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2560)
259-268 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
++++++บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น, จีรานันท์ หน่อวงศ์, นรวิชญ์ สรรกุล, ดุจฤดี ชินวงศ์
++++++(เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2560)
269-279 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวโรงพยาบาล
++++++ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
++++++กุญชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2560)
280-291 การพัฒนาระบบการปรับขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง ณ แผนกผู้ป่วยใน
++++++โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
++++++อริสา แสงเพ็ง, กฤษณี สระมุณี, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม (เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2560)