ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2560)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
292-293 +บุคคลสำคัญ : ศาสตรจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสสี ปันยารชุน
+++++++(เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560)
294-306 +ผลของการใช้ฉลากภาพที่บ่งบอกวิธีใช้ยาเม็ดชนิดรับประทานในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิม
+++++++ที่ไม่รู้หนังสือ
+++++++นนทกานต์ ลิ่มเจริญ, ธนเทพ วณิชยากร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
+++++++(เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2560)
307-320 +การสำรวจกิจกรรมการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของเภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบัน
+++++++ทั่วประเทศไทย
+++++++ณัฐภรณ์ ทรงสิริสุข, นิลวรรณ อยู่ภักดี (เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2560)
321-328 +ความชุกของการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียงใน
+++++++จังหวัดเชียงใหม่หลังการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
+++++++นฤมล ขันตีกุล (เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2560)
329-337 +ความเห็นของผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อมาตรการ
+++++++ควบคุมยาแก้ไอและยาแก้แพ้ที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
+++++++เลิศเชาว์ สุทธาพานิช (เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2560)
338-351 +ความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนในกรุงเทพมหานครต่อช่องทางและเงื่อนไข
+++++++ในการจ่ายยาปฏิชีวนะสำหรับใช้ภายนอก
+++++++พัชราพรรณ กิจพันธ์, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (เผยแพร่ : 3 ก.ค. 2560)
352-360 +การประเมินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับตำบล
+++++++ในจังหวัดร้อยเอ็ด
+++++++พิทยาภรณ์ ศรีคำภา, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2560)
361-369 +การวิเคราะห์สถานการณ์การปนเปื้อนสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายในเครื่องสำอาง
+++++++สำหรับผิวหน้าในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559
+++++++เกษร ประสงค์กูล, ชิดชนก เรือนก้อน (เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2560)
370-384 +คุณค่าและสมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
+++++++สำหรับการสอนทางเภสัชกรรมคลินิกในประเทศไทย
+++++++ฐาปนีย์ ชลสุวรรณ, กร ศรเลิศล้ำวาณิช (เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2560)
385-395 +การจัดการปัญหาการนำยาแผนโบราณไปใช้ในทางที่ผิด: กรณีศึกษา
+++++++ยาบำรุงร่างกายตราพญานาค
+++++++นุชน้อย ประภาโส, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ (เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2560)
396-405 +การวิเคราะห์กระบวนการขออนุญาตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีการใช้
+++++++วัตถุเจือปนอาหาร
+++++++กนกพร จันทศรี, นุศราพร เกษสมบูรณ์ (เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2560)
406-421 +ความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดี่ยว
+++++++ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
+++++++ประภัสสร จินานุรักษ์, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2560)
422-432 +ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในหัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษา
+++++++โรคเบาหวานในนิสิตเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
+++++++ปวิตรา พูลบุตร, กฤษณี สระมุณี, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, เบญจมาศ คุชนี,
+++++++อชิดา จารุโชติกมล (เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2560)
433-446 +ผลลัพท์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
+++++++ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชน
+++++++ศุภกร อ่อนงาม (เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2560)
447-462 +อันตรกิริยาของยาต้านเอชไอวี
+++++++เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์ (เผยแพร่ : 3 ต.ค. 2560)
463-474 +ผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
+++++++ในอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
+++++++สุมาลี ท่อชู, รุ่งทิวา หมื่นปา (เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560)
475-488 +ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธีการใช้ยา
+++++++สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
+++++++ปริตตา ไชยมล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, วรนุช แสงเจริญ (เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2560)
489-498 +การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์และทันตแพทย์
+++++++กิตติยาพร ทองไทย, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ
+++++++(เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2560)
499-515 +ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของสำนักงาน
+++++++หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ
+++++++คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์, ไตรเทพ ฟองทอง, สุรศักดิ์ เสาแก้ว
+++++++(เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2560)
516-524 +แหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกนำมาเสพโดยผู้ติดยาในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้
+++++++นิสา ชายกุล (เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560)
525-529+ความปลอดภัยของการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงเพื่อทดแทนยา diclofenac
+++++++วิภา กลั่นสุวรรณ, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560)
530-547 +ดัชนี

+++++++ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย
+++++++ปีที่ 9 พ.ศ. 2560