ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1-2 +++ บุคคลสำคัญ : เภสัชกรนิกร คุปรัตน์
++++++(เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2561)
3-13 ++ คำอธิบายถึงการมียาเหลือใช้และพฤติกรรมในการจัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
++++++และโรคความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
++++++ธนพงศ์ ภูผาลี, ชิดชนก คูณสวัสดิ์, ธนิตา ภูราชพล, ธารินี ศรีศักดิ์นอก
++++++(เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2560)
14-28 ++ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
++++++ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
++++++นรินทรา นุตาดี, ราตรี สว่างจิตร, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, พีรยา ศรีผ่อง
++++++(เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2560)
29-36 ++ การจัดการความเสี่ยงจากเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในจังหวัดอุดรธานี
++++++ลลินา สกุลพาเจริญ (เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2560)
37-48 ++ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามาตรฐานของร้านยาในจังหวัดอุดรธานี
++++++ศุทธินี เหลือวงศ์ (เผยแพร่ : 7 ม.ค. 2561)
49-59 ++ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านเขาดิน
++++++อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
++++++ธวัชชัย เสือเมือง, ยุภาพรรณ มันกระโทก (เผยแพร่ : 9 ม.ค. 2561)
60-68 ++ การจัดการปัญหาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้โดยการมีส่วนร่วม
++++++ของชุมชน: กรณีศึกษาของตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
++++++วาณี ธนสีลังกูล (เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2561)
69-81 ++ คุณสมบัติของน้ำเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง
++++++กิตติยาพร แสนศิลา, ภีม เอี่ยมประไพ, ราตรี สว่างจิตร (เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2561)
82-87 ++ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในฝรั่งและแอปเปิ้ลตัดแต่งที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
++++++แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง
++++++ปัทมา ศรีแสง, สุดาวดี ยะสะกะ, สรัญญา ถี่ป้อม, ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์,
++++++พีรญา อึ้งอุดรภักดี, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
++++++(เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561)
88-99 ++ ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพิ่มความร่วมมือ
++++++ในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
++++++จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, อริศรา รังสีปัญญา,
++++++จุฬาลักษณ์ ดอนนาค, จิราภา รบไพรี (เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2561)
100-110 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคข้ออักเสบ
++++++ไม่ทราบสาเหตุ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
++++++ศรัณยา นิตินันทพงศ์, ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ (เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561)
111-119 การจำลองผลกระทบทางการเงินหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับ
++++++ผู้ป่วยนอกในระบบประกันสุขภาพหลัก: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง
++++++เพ็ญสมร อินทรภักดิ์, กุลจิรา อุดมอักษร (เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2561)
120-128 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินของคลินิกวาร์ฟาริน
++++++โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
++++++นาตยา หวังนิรัติศัย, สกนธ์ สุภากุล, ภูขวัญ อรุณมานะกุล (เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2561)
129-141 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม: การศึกษานำร่อง
++++++ จิณห์วรา สุขสะอาด, ทิพานัน ทิพย์รักษา, รจเรศ หาญรินทร์, ปาริโมก เกิดจันทึก,
++++++สายทิพย์ สุทธิรักษา (เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2561)
142-160 การถอดบทเรียนจากโครงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
++++++ภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี 2558-2560
++++++เทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์, ผณินชิสา มุสิกะไชย (เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2561)
161-173 ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดร่วมกันและยาต้าน
++++++การแข็งตัวของเลือด 3 ชนิดร่วมกันในผู้ป่วย atrial fibrillation ที่มีการทำหัตถการรักษา
++++++โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยันในจังหวัดพิษณุโลก
++++++ดวงกมล พูลพันธ์, ปัทมวรรณ โกสุมา, องค์การ คมสัน, กฤษฎา มีมุข
++++++(เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2561)
174-184 บทบาทใหม่ของยาโอลาพาริบกับการรักษามะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว
++++++ปิยรัตน์ พิมพ์สี, วิชัย สันติมาลีวรกุล (เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2561)
185-194 การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำในอาหารประเภทไก่ทอดในจังหวัดสมุทรสาคร
++++++อรุณศรี บุญมาศิริ (เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2561)
195-206 ความชุกและลักษณะของภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันในผู้ป่วยไทยโรคพาร์กินสัน
++++++สุนิสา แสงทอง, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์,
++++++รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2561)
207-217 การพัฒนาเครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผน
++++++การส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ
++++++วาสนา ภูมีคำ, สุธี สุดดี, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ
++++++(เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2561)
218-227 ผลกระทบจากนโยบายน้ำดื่มประชารัฐในจังหวัดกาญจนบุรี
++++++เกษรา เวทยานนท์ (เผยแพร่ : 6 มี.ค. 2561)
228-238 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเข้าข้อมูลจากส่วนภูมิภาคสู่ระบบสารสนเทศใบอนุญาต
++++++ด้านยาและวัตถุเสพติด
++++++รติพงศ์ นิรัติศยกุล (เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2561)
239-248 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานด้านสุขภาพกับความสามารถในการคุ้มครองตนเอง
++++++ของผู้บริโภคในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ
++++++กฤษณี เกิดศรี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2561)