ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)


++++++ปก ส่วนนำ และสารบัญ

หน้าที่
1-2 +++ บุคคลสำคัญ : รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์ ตอนที่ 1
++++++(เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
3-17 ++ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความกลัวภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
++++++ปัญจณี กันทะวงษ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, สุระรอง ชินวงศ์, ดุจฤดี ชินวงศ์
++++++(เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
18-31 ++ การนำระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในงานบริการผู้ป่วยนอกของศูนย์บริการ
++++++สาธารณสุข 68 สะพานสูง
++++++วิชชุลดา ภาคพิเศษ, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
32-39 ++ การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายากรณี
++++++บริการผู้ป่วยนอกในสามระบบหลักประกันสุขภาพหลัก: กรณีโรงพยาบาลเฉพาะทาง
++++++จิตเวชแห่งหนึ่ง
++++++ชฎีนาฏ ใหม่วัด, กุลจิรา อุดมอักษร (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
40-49 ++ วิธีอ้าปากสำหรับประเมินช่องปากและลำคอเพื่อแยกโรคคอหอยอักเสบและ
++++++ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้านยา
++++++ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ปณวัตร กระจ่างโอภาส (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
50-60 ++ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และประสิทธิผลของการให้กล่องยาต่อความร่วมมือ
++++++ในการใช้ยาและการควบคุมระดับ INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
++++++ศุภปริญญ์ แสงสุวรรณ, สัจจาภรณ์ ทองใบ, ปิยะภรณ์ กางกั้น, ศศิภา อภิสกุลโรจน์,
++++++กฤษณี สระมุณี, วิระพล ภิมาลย์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
61-76 ++ การบูรณาการบทบาทของเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพชุมชน
++++++พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
++++++(เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
77-92 ++ การบูรณาการในระบบสุขภาพชุมชน
++++++พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
++++++(เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
93-104 + ผลกระทบของภาวะพหุสัณฐาน CYP3A5 และขนาดยา steroids ต่อสัดส่วนของระดับ
++++++ความเข้มข้นต่ำสุดต่อขนาดยา tacrolimus ในผู้ปลูกถ่ายไตชาวไทย
++++++อรรณพ ภู่ประดิษฐ์, สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
105-118 ความชุกของการจำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมของร้านชำในจังหวัดพิษณุโลกและปัจจัยที่มีผล
++++++อัปสร บุญยัง, รุ่งทิวา หมื่นปา (เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2562)
119-127 ผลของการปรับชื่อยาด้วยภาษาไทยสำหรับฉลากของยาชื่อพ้องต่อความคลาดเคลื่อน
++++++ในการจัดยา
++++++สุชาติ เปี่ยมปรีชา (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
128-141 ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกับสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง
++++++ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
++++++นริศรา จริตงาม, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
142-150 การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ
++++++โรงพยาบาลสุรินทร์
++++++นุชจริน ยินดี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
151-159 ความชุกของผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณบนฉลากอย่างผิดกฎหมายในตลาดนัด
++++++จังหวัดเลย
++++++สาวิตรี ทรงศิลป์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
160-170 Benefits to Hospital Finance from Hospital Pharmacy’s Vendor
++++++Management Inventory
++++++Cha-oncin Sooksriwong, Niti Osirisakul, Araya Sripairoj,
++++++Kusawadee Maluangnon (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
171-180 การใช้ยาด้วยตนเองในอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของประชาชนแขวงเวียงจันทน์
++++++สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
++++++จันสุก วงศ์สานสุวัน, ทิพาพร กาญจนราช, สุทิน ชนะบุญ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
181-193 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันทางสุขภาพของไทย
++++++วิลาสินี หงสนันทน์, ศุภชัย อินสุข (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
194-214 ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก
++++++ทักษิณ จันทร์สิงห์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
215-225 การพัฒนาและตรวจสอบสมการทำนายค่าฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
++++++ที่ 2 ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม
++++++นันทวรรณ ศรีสุดใจ, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
226-235 การศึกษาการจัดการระบบยาของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
++++++วนิดา บรรจงเจริญเลิศ, ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
236-246 ความชุกของการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของคลินิกเวชกรรมที่ให้
++++++บริการด้านความงามในอำเภอเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
++++++จุฬาลักษ์ พชรทิพย์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
247-256 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
++++++แบบร่วมมือในรายวิชาเภสัชวิทยา หัวข้อยาที่ใช้ในความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
++++++วิธู ดิลกธรสกุล, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
257-267 โอกาสและความท้าทายในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
++++++พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
++++++กิตติศักดิ์ ไท้ทอง, นุศราพร เกษมสมบูรณ์, สรีรโรจน์ สุกมลสันต์
++++++(เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
268-283 การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัด
++++++ในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
++++++มธุรดา วิสัย, พีรยา ศรีผ่อง, สมศักดิ์ นวลแก้ว, ราตรี สว่างจิตร (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)
284-304 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา mecobalamin ในการรักษาภาวะปวด
++++++ปลายประสาทจากการติดเชื้อไวรัสงูสวัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ
++++++การวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบสุ่ม
++++++สันทนา ทองผุย,วนิดา ไทรชมภู, ราตรี สว่างจิตร (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)