ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2561)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
249-251 บุคคลสำคัญ : เภสัชกร ดร.เกษม ปังศรีวงศ์
++++++(เผยแพร่ : 13 ก.ค. 2561)
252-262 Roles of Primary Care Pharmacists in Public Sector: A Qualitative Study
++++++
in Thailand
++++++Siranee Yongpraderm, Korn Sornlertlumvanich (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
263-275 ความหมายและการรับรู้สู่พฤติกรรมการใช้ยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนในมุมมองของคนชนบท
++++++กุศลิน การะหงษ์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, ยงยุทธ เรือนทา,
++++++รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
276-290 Exploring Competencies of Primary Care Pharmacists Practicing in
++++++Public Sector: A Qualitative Study
++++++Siranee Yongpraderm, Korn Sornlertlumvanich (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
291-299 อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือด
++++++งอกใหม่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
++++++ปิยนุช สุจริตบรรณ, ณัฏฐิญา ค้าผล (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
300-314 การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุราก
++++++วิภาดา ปุณณภาไพศาล, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, กฤษณี สระมุณี
++++++(เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
315-323 ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสถานบริการของรัฐ
++++++ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
++++++ ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร, สมคิด เจนกลาง (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
324-336 การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
++++++ไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งใน
++++++โรงพยาบาลและการดูแลที่บ้าน
++++++กานต์ธีรา ชัยเรียบ, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
++++++ (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
337-344 การประเมินความเหมาะสมของขนาดยากาบาเพนตินที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ
++++++โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
++++++ชนัตถา เอ้งฉ้วน, ณิชกานต์ ทรัพย์โชคอนันต์, พัชรินทร มิ่งเมือง,
++++++ธนะวิชช์ ปานน้อย, ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
345-355 ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลสมเด็จ
++++++พระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
++++++นิสารัตน์ คำด้วง, ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
356-365 คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติใน
++++++จังหวัดมหาสารคาม
++++++ธนพงศ์ ภูผาลี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร,
++++++มาลี สุปันตี (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
366-374 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา docetaxel ในการรักษาอันดับรองในผู้ป่วย
++++++มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะแพร่กระจาย
++++++ขวัญจิต ด่านวิไล, อารียา มาคุณ, วิทวัส จิตต์ผิวงาม, สาลินี ชัยวีระไทย
++++++(เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
375-381 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii
++++++ด้วยยาฉีด colistin
++++++ศิรินาถ วงศ์สัมพันธ์, อภิชาติ จิตต์ซื่อ, นัยนา สันติยานนท์, สุวิมล ยี่ภู่,
++++++กาญจนาภา อาริยวิทยา, ณัฐพร กิจจาการ (เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
382-391 ผลลัพธ์ของโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจำครอบครัวร่วมให้บริการในระบบหลักประกัน
++++++สุขภาพถ้วนหน้า
++++++สุณี เลิศสินอุดม, นิรัชรา ถวิลการ, ณัฏฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์
++++++(เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
392-401 การพัฒนาเครื่องมือ BC2017 เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศของตัวชี้วัดการใช้
++++++ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ใน แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15
++++++นพดล ชลอธรรม, ธนภูมิ เขียวชอุ่ม, เวโรจน์ เหล่าโภคิน, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
++++++(เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2561)
402-410 ประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนความรู้แบบเป็นระบบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
++++++ในรายวิชาเภสัชวิทยาเบื้องต้น
++++++วิธู ดิลกธรสกุล, ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง, จันทิมา เมทนีธร, สกลวรรณ ประพฤติบัติ,
++++++ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
411-420 General population’s knowledge, beliefs, and care-seeking behavior
++++++about antibiotics: a cross-sectional survey in Lao People’s Democratic
++++++Republic
++++++Chindaphone Phonlavong, Nantawarn Kitikannakorn
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
421-436 การจัดการประสบการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรโดยมุมมองของผู้บริโภค
++++++เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย, สุภาภรณ์ สุดหนองบัว, วิทยา กุลสมบูรณ์, ชื่นจิตร กองแก้ว
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
437-448 การใช้ยาโอเมพราโซลเกินความจำเป็นและความสูญเสียทางการเงินในบริบท
++++++โรงพยาบาลชุมชน
++++++ภาวิตา จริยาเวช, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
449-461 ผลการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
++++++เมแทบอลิก
++++++กนกพรรณ นิกรเพสย์, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
462-476 ผลของพัฒนาการตามวัยด้านร่างกายต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในผู้ป่วยเด็ก
++++++นันทพงศ์ บุญฤทธิ์ (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
477-493 ความคลาดเคลื่อนในการตวงยาน้ำสำหรับเด็กของผู้ปกครอง: ขนาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
++++++จุฬลัศ จิตต์ต่างวงศ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, นัฏฐา แก้วนพรัตน์
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561)
494-504 ผลของการใช้เครื่องมือสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับ
++++++เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ในผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป
++++++นุศรา หมัดบวช, สุทธิพร ภัทรชยากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่: 11 ก.ค. 2562)
505-516 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้โคลิสตินในทางปฏิบัติ
++++++สิริมา สิตะรุโน, วิชัย สันติมาลีวรกุล (เผยแพร่: 13 ส.ค. 2561)
517–532 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม
++++++ภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดสงขลา
++++++กรกมล รุกขพันธ์, คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์ (เผยแพร่: 10 ก.ย. 2561)
533-541 ความร่วมมือในการใช้ยายับยั้งไทโรซีนไคเนสในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
++++++เรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์
++++++วรุณสุดา ศรีภักดี, ปรียาภรณ์ แก้วมณี, กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง, รัฐนันท์ เจียมวัชระ,
++++++ชวณัฐ เจ้ยแก้ว (เผยแพร่: 16 ก.ย. 2561)
542–550 การสำรวจความต้องการ แรงจูงใจ และอุปสรรคต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ
++++++บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาและเภสัชศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
++++++ สิริมา สิตะรุโน, วรวุฒิ เจนจิรโชติ, รังสิมาฐ์ เรืองวัฒนาไชย, รวิสราท์ แก้วศรี,
++++++เบญจมาภรณ์ วรรณทิวา, กนกกาญจน์ ไชยกาล (เผยแพร่: 16 ก.ย. 2561)
551-562 ปัญหาด้านยาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
++++++ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดการปัญหาโดยเภสัชกร
++++++ พิจักษณา มณีพันธุ์, กรกมล รุกขพันธ์ (เผยแพร่: 26 ก.ย. 2561)
563-575 การสร้างและทดสอบแบบวัดการตัดสินใจร่วมด้วยราสซ์โมเดล
++++++สุวรส ลีลาศ, พิสิษฐ์ เวชกามา, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ
++++++(เผยแพร่: 27 ก.ย. 2561)
576-590 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นร่วมกับสื่อให้ความรู้โดยเภสัชกร
++++++แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขณะนอนโรงพยาบาล: การทดลองแบบสุ่ม
++++++กรองมาศ ปัทมาวิไล, กรกมล รุกขพันธ์ (เผยแพร่: 27 ก.ย. 2561)
591-606 ผลของการแทรกแซงโดยเภสัชกรต่อผู้ดูแลเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการใช้ยา
++++++และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยใช้กลยุทธ์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
++++++พิชญากานต์ ยะพงศ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, วรนุช แสงเจริญ
++++++(เผยแพร่: 20 พ.ย. 2561)
607-619 ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับชาวไทย:
++++++การทดสอบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
++++++อมรพรรณ ศุภจำรูญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, วรนุช แสงเจริญ
++++++(เผยแพร่: 26 พ.ย. 2561)
620-640 +ดัชนี
+++++++ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับวารสารเภสัชกรรมไทย
+++++++ปีที่ 10 พ.ศ. 2561