ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562)


++++++ปก ส่วนนำ และสารบัญ

หน้าที่
305-306 บุคคลสำคัญ : รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์ ตอนที่ 2
++++++(เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
307-317 การระบาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย
++++++โรคเรื้อรังเขตชายแดน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
++++++ไพลิน สาระมนต์, ชิดชนก เรือนก้อน, สุภัสสร แสงพิชัย, บุลกิต วงศ์หาญกล้า
++++++(เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
318-332 ความสอดคล้องระหว่างการประเมินตนเองและการประเมินโดยเภสัชกรตามเกณฑ์
++++++โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
++++++ด้านสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย
++++++รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ, ชิดชนก เรือนก้อน (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
333-341 การค้นหาสัญญาณความเสี่ยงจากยารักษาโรคเบาหวานและยาจากสมุนไพรจาก
++++++ฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทย (Thai Vigibase)
++++++ พัทรียา โภคะกุล, วิทยา กุลสมบูรณ์ (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
342-355 การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีใน
++++++โรงพยาบาลสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 โดยใช้ IMPACT model
++++++ รัชนีวรรณ รัตนโคตร, พยอม สุขเอนกนันท์, อุษาวดี สุตะภักดิ์ (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
356-367 ผลของการให้การบริบาลเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยในคลินิกโรค
++++++ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
++++++สุธิณี อารีรอบ, วิรินทร์ อันล้ำเลิศ (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
368-377 การสำรวจการขายยาผ่านเว็บไซต์ขายสินค้าซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทย
++++++ประกาย หมายมั่น (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
378-386 การทดสอบการใช้ชุดเครื่องมือในการป้องกันและจัดการอันตรกิริยาของ
++++++HMG-CoA Reductase Inhibitor ในร้านยา
++++++ณัฐสุดา คงหอม, ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
387-396 ความชุกของการจำหน่ายยาอย่างผิดกฎหมายในร้านชำอำเภอสนามชัยเขต
++++++จังหวัดฉะเชิงเทรา
++++++ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
397-410 การควบคุมและกำกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบ
++++++E-submission: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
++++++ไชยวิชิต ไชยสิทธิ์, กนกพร ธัญมณีสิน (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
411–421 การประเมินภาวะซึมเศร้าและความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
++++++ในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
++++++ชุตินันท์ จริยากุลภิวาท, ธนศักดิ์ เทียกทอง (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
422–430 ความชุกของยาไม่ปลอดภัยในร้านชำ: กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า เขาค้อ
++++++และน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
++++++พยอม เพชระบูรณิน, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
431–444 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งเตือนการแพ้ยาร่วมกับการจัดการ
++++++ฐานข้อมูลการแพ้ยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
++++++ชนิตนันท์ สุธาประดิษฐ์, อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ (เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
445-456 ภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
++++++สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
++++++(เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)
457-469 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพของ
++++++เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
++++++กมลวรรณ สีเชียงสา, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, สายทิพย์ สุทธิรักษา
++++++(เผยแพร่: 1 เม.ย. 2562)