ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2562)


++++++ปก ส่วนนำ และสารบัญ

หน้าที่
470-482 แบบแผนและผลลัพธ์ทางคลินิกจากการใช้ยาต้านจุลชีพรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบ
++++++ในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii
++++++วันวิสาข์ ขนานแข็ง, พีรยา ศรีผ่อง (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
483-503 การพัฒนาแนวทางการบริบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังโดยเภสัชกรร่วมกับ
++++++ทีมสหสาขาวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์
++++++ศิรประภา สนสี, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, ฉลองชัย ทุนดี,
++++++อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
504-514 การสำรวจความต้องการช่องทางการเติมยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
++++++ชวนชม ธนานิธิศักดิ์, ศุจีรัตน์ ถาดี, สุพิชฌาย์ อังกาบสุวรรณ, เหม่ยเสียน พงศ์วิไลรัตน์,
++++++ธีรพล ทิพย์พยอม (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
515-530 สถานการณ์การนำผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่
++++++อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ, ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
531-539 ประสิทธิภาพของแบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาลิเทียมในผู้ป่วยชาวไทย
++++++จันทิมา เมทนีธร, มนุพัศ โลหิตนาวี, ภวนันท์ สว่างจันทร์, อรภรณ์ สวนชัง
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
540-551 การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในแผลจากสุนัขและแมวกัด/ข่วน
++++++พรชนิตว์ หมื่นหน้า, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
552-563 ผลของการจัดการปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสเตียรอยด์ในชุมชนในเขต
++++++โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
++++++รุจิรา ปัญญา (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
564-574 การประเมินการใช้ยาที่ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารในผู้สูงอายุ
++++++ที่ได้รับยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
++++++พิราภรณ์ อยู่เหลี่ยง, ชุลีพร ทองจักร, ปาจรีย์ ศรีอุทธา, กนกพร นิวัฒนนันท์
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
575-585 ผลของการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดในโรงพยาบาล
++++++บัณฑิต ต้วมศรี, สุรศักดิ์ เสาแก้ว (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
586-602 ผลของมาตรการแก้ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายในวิทยุท้องถิ่น
++++++ราชัน คงชุม, สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, สงวน ลือเกียรติบัณฑิตบัณฑิต
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
603-613 มาตรการในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
++++++ดำเนินคดี
++++++อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สุภนัย ประเสริฐสุข
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
614-624 ผลของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ในปีงบประมาณ
++++++พ.ศ. 2556-2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2560-2561
++++++วนิดา นิมิตรพรชัย (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
625-637 การประเมินกระบวนการของการผสมผสานวิธีการสำรวจแบบเร่งด่วนร่วมกับการสนทนากลุ่ม
++++++ในการค้นหาปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนหัวนา
++++++ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
++++++สุชาดา กาบิน, ทิพาพร กาญจนราช, ดุจฤดี ชินวงศ์ (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
638-647 ผลการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องร้านชำคุณภาพ
++++++ซึ่งปลอดยาห้ามจำหน่าย
++++++นวเรศ เหลืองใส, ชิดชนก เรือนก้อน (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
648-658 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดปากกา
++++++ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2: การทดลองเชิงสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
++++++กรองแก้ว พรหมชัยศรี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, วรนุช แสงเจริญ
++++++(เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
659-677 การพัฒนาเครื่องมือวัดความแตกฉานด้านสุขภาพของคนไทยที่อิงการวัดความสามารถ
++++++ในการใช้ฉลากโภชนาการ
++++++ปรินา ณ พัทลุง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)
678-696 การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุโดยการมีส่วนร่วม
++++++ของเครือข่ายจังหวัดลพบุรี
++++++ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง (เผยแพร่: 1 ก.ค. 2562)