ขอบเขตของวารสารและชนิดบทความ

ขอบเขตของวารสาร

      วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม

      วารสารฯ อาจตีพิมพ์บทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมโดยตรงหากกองบรรณาธิการเห็นว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่องานเภสัชกรรมหรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานเภสัชกรรม

 

ชนิดบทความ

      บทความที่ตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปบทความปริทรรศน์ บทความวิจัย หรือบทพินิจหนังสือ

      เนื้อหาในต้นฉบับต้องมาจากความคิดริเริ่มของผู้นิพนธ์ โดยไม่ได้ลอกเลียนมาจากที่ใด ต้นฉบับที่ส่งให้วารสารฯ พิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

      ส่วนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วบางส่วน เช่นตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ กองบรรณาธิการอาจรับไว้พิจารณาหากผู้นิพนธ์แสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนที่เพิ่มเติมจากงานเดิมและให้ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นมากอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความไปแล้ว