ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2557)

ปก

สารบัญ

หน้าที่
1-2 ++ บุคคลสำคัญ : เภสัชกร ศาสตราจารย์. มล. ประนต ชุมแสง
+++++(เผยแพร่ : 27 พค. 2557)
3-21 + ผลของการแทรกแซงทางจิตวิทยาร่วมกับการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรต่อความรู้และการแจ้ง
+++++ประวัติการแพ้ยาด้วยตนเองของผู้ป่วย
+++++ภัคพิชา วิมล (เผยแพร่ : 28 พค. 2557)
22-40 + ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทาง
+++++สถานีวิทยุท้องถิ่น
+++++ดุริพัธ แจ้งใจ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 30 พค. 2557)
41-60 +การพัฒนาฉลากภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 1: วิธีการรับประทานยาเม็ด
+++++ บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 24 มิย. 2557)
61-74 + การพัฒนาฉลากภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 2: คำแนะนำการใช้ยา
+++++ บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 2 มิย. 2557)