ข่าวล่าสุด

      วารสารเภสัชกรรมไทยขอเชิญนักวิจัยด้านเภสัชกรรมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) รายละเอียดในการเตีรยมต้นฉบับแสดงอยู่ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์