ข่าวล่าสุด

      วารสารเภสัชกรรมไทยขอเชิญนักวิจัยด้านเภสัชกรรมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) รายละเอียดในการเตีรยมต้นฉบับแสดงอยู่ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์