ข่าวล่าสุด

      ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 วารสารได้ย้ายเว็บไซด์ไปยัง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index รายละเอียดในการเตีรยมต้นฉบับแสดงอยู่ในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์