ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2552)

pic

ปก

สารบัญ

หน้าที่

          (เผยแพร่ : 25 พค. 2552)
                Magnitude, Antecedents and Consequences
          Sanguan Lerkiatbundit and Pascal Borry (เผยแพร่ : 26 พค. 2552)
  +      Sanguan Lerkiatbundit and Pascal Borry (เผยแพร่ : 27 พค. 2552)

23-33   +  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความภักดีของผู้รับบริการใน
+++++++ธุรกิจร้านยา
+++++++ชาญณรงค์ โชคบำรุงสุข, กัญญดา อนุวงศ์ และสมหญิง พุ่มทอง
+++++++(เผยแพร่ : 27 พค. 2552)
34-47  +   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ดีของข้าราชการใน
+++++++วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
+++++++บุบผา รักษานาม, ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต
+++++++(เผยแพร่ : 29 พค. 2552)
48-63  ++  คุณสมบัติของแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีในผู้สูบ
+++++++บุหรี่
+++++++โซฟียา สุธากุล และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 31 พค. 2552)
64-70 ++   การประเมินบทเรียนทางอินเทอร์เน็ตเรื่องการใช้ยาคุมกำเนิด
+++++++ศรีรัตน์ กสิวงศ์, กมลา ชนาเกียรติ, อัจจิมา ฉิมทับ และสุริยา แก้วแสงเรือง
+++++++(เผยแพร่ : 11 มิย. 2552)
71-83  ++  บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเภสัชกร
+++++++โรงพยาบาลศูนย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+++++++สายพิณ สายดำ และพีระศักดิ์ ศรีฤาชา (เผยแพร่ : 13 มิย. 2552)
84-96 +    การจัดประเภทของปัญหาเกี่ยวกับยา 
+++++++รจเรศ หาญรินทร์ (เผยแพร่ : 20 มิย. 2552)

หมายเหตุ: วารสารได้ย้ายจากเว็บไซต์เดิมที่ปิดทำการแล้ว (http://portal.in.th/tjpp) มายังเว็บไซต์แห่งนี้ในเดือนกรกฏาคม 2556 URL ที่ระบุในวารสารฉบับก่อนเดือน กค. 2556 ยังคงเป็น
ชื่อเว็บไซต์เดิม